ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen
Onder “Kühne” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Carl Kühne KG (Gmbh & Co), gevestigd te Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg-Duitsland (Verkoopkantoor: Kühne Benelux BV, Curieweg 24, 2408 BZ Alphen aan de Rijn -Nederland.)

Artikel 2 – Toepassing

a.         Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kühne als verkoper en/of leverancier van goederen optreedt.

b.         Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

c.         Een Koper, die eenmaal onder de onderhavige Algemene Voorwaarden van Kühne heeft gekocht, wordt geacht ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, per mail, of op welke andere wijze dan ook gegeven orders, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepassing van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt, voor zover deze verschillen van deze algemene voorwaarden, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offerten
Alle offerten van Kühne zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wordt een order door Koper zonder prijsaanvraag verstrekt, dan wordt deze onafhankelijk van een eventuele eerder door Kühne opgestelde offerte tegen de billijkst mogelijke berekening uitgevoerd.

Artikel 4 – Monsters
Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de geleverde goederen daaraan behoeven te beantwoorden.

Artikel 5 – Prijzen

a.         Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW en emballage, CPT levering.

b.         Kühne behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen, veroorzaakt door de wijziging van goederenprijzen ook als die het gevolg zijn van arbeidslonen, vóór de levering aan de Koper door te berekenen. Indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en het tijdstip van levering nieuwe of verhoogde omzetbelasting of andere heffingen (zowel binnenlandse als buitenlandse) van kracht worden, is Kühne gerechtigd de prijs te verhogen met een bedrag gelijk aan de voor haar ontstane interestkosten. Doorberekening binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 6 – Verpakking
Kratten, potten, dozen, flessen en pallets of andere verpakkingen, welke tegen statiegeld op rekening zijn gesteld, blijven onvervreemdbaar eigendom van Kühne. De Koper is verplicht deze verpakkingen CPT en in goede staat aan Kühne te retourneren. Als deze leenproducten niet binnen 6 maanden worden geretourneerd, heeft Kühne het recht deze leenproducten te weigeren en in plaats daarvan een compensatie te vragen. Dit geldt eveneens bij schade aan of het verlies van leengoederen.

In het geval van de levering van europallets is de klant verplicht op hetzelfde moment dezelfde hoeveelheid pallets te retourneren, zijnde europallets met overeenkomstige stempels en in perfecte staat. In het geval dat een kleiner aantal europallets wordt geretourneerd, zal Kühne de klant de kosten hiervoor in rekening brengen.

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst

a.         Een overeenkomst komt eerst tot stand na verzending van een schriftelijke orderbevestiging door Kühne.

b.         Indien door Kühne een order niet schriftelijk bevestigd is, wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van levering van de bestelde goederen.

Artikel 8 – Afname en levering

a.         Met Kühne overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Koper is niet bevoegd enkel op grond van een vertraging in de levering de order te annuleren, noch heeft Koper op grond hiervan enig recht op schadevergoeding. Dit geldt ook wanneer bij de overeenkomst of daarna een bepaalde datum van levering tussen partijen is overeengekomen.

b.         Goederen waarvan bij bestelling afname bij gedeelten is overeengekomen moeten, tenzij anders bepaald, binnen 10 maanden na de datum van de eerste levering geheel zijn afgenomen of binnen 12 maanden na de datum waarop de bestelling door Kühne is bevestigd, indien bij de bestelling niet de datum van de eerste levering mocht zijn vastgesteld. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 10 resp. 12 maanden heeft Kühne het recht de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden of, indien bij gedeelten moest worden afgenomen, de gehele levering of het restant ineens of in onconveniërende hoeveelheden te effectueren.

c.         Aflevering geschiedt ter plaatse als door de Koper aan te geven.

d.         De aflevering vindt plaats op het risico van de Koper. Dit risico vangt aan in het magazijn vanaf het moment dat de goederen in een vrachtwagen van Kühne worden geladen of in een door Kühne gekozen vrachtwagen van derden.

Artikel 9 – Hoeveelheden, getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

a.         Voor elke overeengekomen hoeveelheid heeft Kühne het recht 5% minder of 5% meer te leveren dan oorspronkelijk overeengekomen is, zulks naar keuze van Kühne. Kühne is gerechtigd de geleverde hoeveelheid in rekening te brengen, terwijl de Koper verplicht is deze te ontvangen en te betalen.

b.         Gewichtsspecificaties worden slechts desverlangd op de factuur vermeld. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen van Kühne.

e.         Behoudens het gestelde onder a, bepalen de handelsgebruiken of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 10 – Betalingen

a.         Betaling van alle facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden en zonder verrekening, korting en/of opschorting, onverminderd het recht van Kühne om te allen tijde vooruitbetaling van de goederen te eisen, ingeval naar de mening van Kühne onvoldoende waarborgen aanwezig zijn dat de Koper zijn betalingsverplichtingen behoorlijk en tijdig zal nakomen.

b.         Ingeval van niet-tijdige betaling is de Koper een rente verschuldigd ten bedrage van +5% (vijf procent) boven de basisrente van de Europese Centrale Bank. Tevens is Koper gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

c.         Ingeval van niet tijdige betaling is koper gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kan gekost worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 50,-- onverminderd de bevoegdheid van Kühne aanvullende schadevergoeding te vorderen.

d.         Betalingen door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom, de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Koper.

e.         Onverminderd het bepaalde in artikel 12 sub a kan Koper slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

a.         Kühne behoudt zich de eigendom voor van de haar geleverde of te leveren goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn al hetgeen Kühne krachtens de overeenkomst met Koper van Koper te vorderen heeft.

Indien de Koper uit de door Kühne geleverde zaken nieuwe zaken vormt, houdt de Koper deze voor Kühne als eigenaar, totdat Koper aan alle verplichtingen als bedoeld in sub a heeft voldaan.

c.         Over goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Kühne rust, kan Koper uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Het is Koper niet toegestaan een dergelijke goed op enigerlei wijze tot zekerheid van derden te stellen.

d.         Indien de Koper in verzuim is, is Kühne gerechtigd de goederen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust, voor rekening van Koper terug te (doen) halen. Koper verleent Kühne reeds nu vooralsdan onherroepelijke machtiging om daartoe de door Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Koper verplicht zich jegens Kühne hierbij alle medewerking te verlenen.

e.         De Koper geeft hierbij aan Kühne in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle goederen, waarvan de Koper (mede-)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door Kühne geleverde en/of te leveren goederen tot zekerheid voor al hetgeen Kühne te eniger tijd van de Koper te vorderen heeft of zal hebben.

Artikel 12 – Garantie (klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming)

a.         De Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Beantwoorden de goederen niet aan de overeenkomst dan kan de Koper daarop geen beroep meer doen, indien hij Kühne daarvan niet binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Koper is verplicht deze goederen onmiddellijk terug te sturen naar Kühne. Het uiten van enig bezwaar ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

b.         Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Kühne te harer keuze gehouden – met uitsluiting van verdere rechten – tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde goederen of vervanging van de afgeleverde goederen.

c.         Vorderingen en weren wegens non-conformiteit van de afgeleverde goederen, verjaart door verloop van 2 jaar na aflevering.

Artikel 13 – Ontbinding

a.         Indien Koper:

enige verplichting die krachtens een tussen Koper en Kühne gesloten overeenkomst of krachtens deze Algemene Voorwaarden op hem rust, niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt,

            -          enig opvorderbaar bedrag onbetaald laat,

            -          surseance van betaling aanvraagt,

            -          in staat van faillissement wordt verklaard,

            -          onder curatele wordt gesteld,

            -          zijn onderneming liquideert of de zeggenschap daarin overdraagt,

                        -          overlijdt, is Kühne bevoegd te harer keuze zonder enige nadere aanmaning en zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is:

            -          alle verdere leveringen op te schorten,

            -          de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

de reeds geleverde doch niet betaalde goederen terug te vorderen onverminderd de verplichtingen van de Koper alle als gevolg daarvan door Kühne geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

b.         Indien de behoorlijke nakoming door Kühne tengevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Kühne komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Kühne het recht de overeenkomst te ontbinden.

c.         Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Kühne komen zijn:

            gedragingen van personen van wie Kühne bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, ongeschiktheid van zaken, waarvan Kühne bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, uitoefening door een derde jegens de Koper van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de Koper in de nakoming van een tussen de Koper en die derde met betrekking tot de door Kühne ter zake gesloten overeenkomst, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen van toeleveranciers, storingen in de productie, natuurlijke en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging en andere onvoorziene belemmeringen te wijten aan overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorziene omstandigheid tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs geacht kan worden te zijn verhinderd of belemmerd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

a.         Kühne is slechts aansprakelijk voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is. Alle overige aansprakelijkheid is uitgesloten.

Alle aanspraken van Koper en derden uit welke hoofde dan ook vervallen indien deze niet schriftelijk gemotiveerd zijn ingediend bij Kühne binnen één jaar nadat de Koper respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

c.         Koper is gehouden Kühne te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Kühne te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

d.         In alle gevallen van productaansprakelijkheid - mits deze er zijn – is Kühne aansprakelijk zonder toepassing van de voornoemde bepalingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

a.         Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kühne en de Koper is het Duits recht van toepassing. Het gebruik van het Wiener UNCITRAL-contract aangaande internationale verkoopcontracten, gedateerd 11 april 1980 wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Kühne en Koper zullen uitsluitend worden beslecht door het betreffende gerechtshof in Hamburg.

Artikel 16 - Conversie
Eventuele ongeldigheid van één der bepalingen deze Algemene Voorwaarden brengt niet mee de ongeldigheid van de overige bepalingen. De alsdan ongeldige bepalingen moeten geacht worden te zijn omgezet in een andere wel geldige bepaling die qua inhoud en strekking van zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis heeft zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 17 – Gegevensverwerking
Uw gegevens worden opgenomen door dataverwerkingsapparatuur