You are here

Juridisch

Juridisch

Kennisgevingen onder de Duitse Wet inzake de toeleveringsketen

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft uitleg over de wijze, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna aangeduid als "gegevens") bij ons online aanbod en de daaraan gekoppelde websites, functies en inhoud, alsmede externe online aanwezigheid, zoals bijv. ons profiel in de sociale media. (Hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod"). Voor de gebruikte terminologie, zoals bijv. "persoonlijke gegevens" of de "verwerking" daarvan verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Duitse verordening gegevensbescherming (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO).

 

Verantwoordelijke:

Naam/bedrijf: Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

Adres: Kühnehöfe 11

Postcode, plaats, land: 22761 Hamburg, Duitsland

Handelsregister/nummer: Rechtbank Hamburg HRA 47 618

Bedrijfsleider: Alexander Kühnen (voorzitter van de raad van bestuur)

Telefoonnummer: +49 (0) 40 85 305-0

E-mailadres: Info.NL@kuehne.de

 

Toezichthouder voor gegevensbescherming:

Naam: Markus Entlinger

Adres: Kühnehöfe 11

Postcode, plaats, land: 22761 Hamburg, Duitsland

E-mailadres: Datenschutzbeauftragter@Kuehne.de

 

Soorten verwerkte gegevens:

 • Algemene gegevens (bijv. namen, adressen).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoud (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Gebruiksgegevens (bijv bezochte websites, interesses en inhoud, toegangstijden).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
   

Verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (art. 9 par. 1 DSGVO):

 • Er worden geen bijzondere gegevenscategorieën verwerkt.

Categorieën van personen waarop de verwerking betrekking heeft:

 • bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

Daarom noemen we de betreffende personen in het kort ook wel "gebruikers".

Doel van de verwerking:

 • Ter beschikking stellen van het online aanbod en de inhoud en functies daarvan.
 • Uitvoeren van contractuele verplichtingen in de vorm van prestaties, service en klantenservice.
 • Beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
 • Marketing, reclame en marktonderzoek.

Versie: 22-05-2018

1.          Relevante rechtsgrondslagen

Zoals vereist door art. 13 van de DSGVO informeren wij over de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Voor zover de rechtsgrondslag in de privacyverklaring niet wordt genoemd, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 par. 1 lid a en art. 7 van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de levering van onze prestaties en de uitvoering van onze contractuele verplichtingen alsmede het beantwoorden van vragen is art. 6 par. 1 lid b van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 par. 1 lid c van de DSGVO en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze wettelijke belangen is art. 6 par. 1 lid f van de DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betreffende personen of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijke maken, dient art. 6 par. 1 lid d van de DSGVO als rechtsgrondslag.

2.          Wijzigingen en updates van de privacyverklaring

Wij verzoeken u regelmatig de inhoud van onze privacyverklaring te lezen. Wij passen de privacyverklaring aan wanneer wijzigingen in de manier waarop bij gegevens verwerken dit noodzakelijk maken. Wij informeren u, wanneer door de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere persoonlijke kennisgeving vereist is.

3.          Veiligheidsmaatregelen

3.1.      Wij nemen zoals vereist door art. 32 van de DSGVO, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de wijze, de omvang, de omstandigheden en de het doel van verwerking alsmede de verschillende de waarschijnlijkheid en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om en voor het risico passende mate van bescherming te waarborgen. Tot de maatregelen behoren in het bijzonder de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, alsook de wijziging, invoer, doorgifte en waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding hiervan. Bovendien hebben wij procedures in het leven geroepen, die de monitoring van de rechten van de betroffen personen, het wissen van gegevens en reactie op bedreigingen garanderen. Verder houden we al bij de ontwikkeling van of selectie voor hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonlijk gegevens, overeenkomstig het principe van gegevensbescherming door technische vormgeving en door op de bescherming van gegevens gerichte instellingen (art. 25 van de DSGVO).

3.2.      Tot de veiligheidsmaatregelen behoren in het bijzonder de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

4.          Samenwerking met verwerkers en derden

4.1.      Wanneer wij in het kader van samenwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) openbaar maken, deze aan hen overdragen of hen op een andere wijze toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit slechts op basis van een wettelijke toestemming (bijv. wanneer de overdracht van gegevens aan derden contractueel is vereist, bijvoorbeeld aan betalingsdienstverleners, overeenkomstig art. 6 par. 1 lid b van de DSGVO), u hiervoor toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting dit vereist of op basis van onze wettelijke belangen (bijv. bij de inzet van gemachtigden, webhosts, etc.).

4.2.      Wanneer wij derden op basis van een zogenaamde "opdrachtverwerkingsovereenkomst" opdracht geven voor de verwerking van gegevens, gebeurt dit op basis van art. 28 van de DSGVO.

5.          Overdracht naar andere landen

Wij verwerken gegevens in een ander land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in het kader van de benutting van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, alleen wanneer dit voor de uitvoering van onze (pre-)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze wettelijke belangen gebeurt. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken wij gegevens alleen of laten wij gegevens alleen verwerken in een ander land wanneer is voldaan aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 ff. van de DSGVO. D.w.z. dat de verwerking bijv. plaatsvindt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een met dat van de EU overeenkomend gegevensbeschermingsniveau (bijv. voor de VS door het "Privacy Shield") of nakoming van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenoemde "modelcontractbepalingen").

6.          Rechten van de betroffen personen

6.1.      U heeft het recht een bevestiging te ontvangen, dat de betreffende gegevens worden verwerkt en op informatie over deze gegevens, alsmede over aanvullende informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig art. 15 van de DSGVO.

6.2.      U heeft overeenkomstig art. 16 van de DSGVO het recht op aanvulling van gegevens die op u betrekking hebben of kennisgeving over de op u betrekking hebbende onjuiste gegevens te verlangen.

6.3.      U heeft zoals vereist door art. 17 van de DSGVO het recht om te verlangen, dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist, of zoals vereist door art. 18 van de DSGVO om beperking van de verwerking van de gegevens te verlangen.

6.4.      U heeft het recht om te verlangen, dat u de gegevens die op u betrekking hebben en die u ons verstrekt heeft zoals vereist door art. 20 van de DSGVO te ontvangen en de overdracht ervan aan andere verantwoordelijkheden te eisen.

6.5.      Daarnaast heeft u overeenkomstig art. 77 van de DSGVO het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende instantie.

7.          Herroepingsrecht

U heeft het recht, afgegeven toestemming overeenkomstig art. 7 par. 3 van de DSGVO voor de toekomst te herroepen.

8.          Recht van bezwaar

U kunt op ieder moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van op u betrekking hebben gegevens overeenkomstig art. 21 van de DSGVO. Het bezwaar kan in het bijzonder betrekking hebben op verwerking ten behoeve van direct marketing.

9.          Cookies en recht van bezwaar bij direct marketing

Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies, dit zijn kleine bestandjes die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen (voor een uitleg van de term en de werking ervan, zie de laatste paragraaf van deze privacyverklaring). Deze cookies dienen deels voor de veiligheid, of ze zijn nodig voor het aanbieden van ons online aanbod (bijv. voor de weergave van de website) of om de beslissing van de gebruikers bij de cookie-banner op te slaan. Daarnaast gebruiken wij of onze technologiepartners cookies ten behoeve van bereiksmetingen en marketingdoeleinden, hierover wordt de gebruiker in de privacyverklaring geïnformeerd.

Algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies ten behoeve van online marketing is mogelijk voor een groot aantal diensten, met name voor tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kan de opslag van cookies worden voorkomen door dit uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houdt u er echter in dat geval rekening mee, dat niet alle functies van het online aanbod kunnen worden gebruikt.

10.        Wissen van gegevens

10.1.   De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig art. 17 en 18 van de DSGVO gewist of de verwerking ervan wordt beperkt. Voor zover niet in het kader van deze privacyverklaring uitdrukkelijk aangegeven, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist, zodra deze voor de betreffende doelen niet meer nodig zijn en er geen wettelijke bezwaren zijn tegen het wissen hiervan. Wanneer de gegevens niet worden gewist omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doelen nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijv. voor gegevens die om handelsrechtelijke of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard.

10.2.   Conform wettelijke voorschriften worden gegevens in het bijzonder 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 van het Duitse Handelswetboek (handelsportefeuilles, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudingsdocumenten, etc.) en 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 van de Duitse Belastingwetgeving (boekhouding, archief, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handels- en zakelijke brieven, voor de belastingheffing belangrijke documenten, etc.) bewaard.

11.        Uitvoeren van contractuele verplichtingen

11.1.   Wij verwerken algemene gegevens (bijv. namen en adressen alsmede contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. afgenomen diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) ten behoeve van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en diensten overeenkomstig art. 6 pars. 1 lid b. van de DSGVO. De in online formulieren als verplicht gemarkeerde gegevens zijn vereist voor het sluiten van de overeenkomst.

11.2.   Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudgegevens (bijv. invoer in contactformulier of gebruikersprofiel) voor marketingdoeleinden in een gebruikersprofiel, om de gebruiker productinformatie te laten zien op basis van de door de gebruiker daarvoor afgenomen diensten.

11.3.   De gegevens worden gewist na afloop van de wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen. De noodzakelijkheid van het bewaren van de gegevens wordt iedere drie jaar gecontroleerd. Wanneer er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, worden de gegevens gewist na afloop van de periode van bewaarplicht (einde van de handelsrechtelijke (6 jaar) en belastingrechtelijke (10 jaar) bewaarplicht). Informatie in de klantaccount blijft bewaard totdat deze wordt gewist.

12.        Contact opnemen

12.1.   Wanneer een gebruiker contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker voor de verwerking van de contactaanvraag en de afwikkeling daarvan overeenkomstig art. 6 par. 1 lid b) van de DSGVO verwerkt.

12.2.   De gegevens van de gebruiker kunnen in ons Customer Relationship Management-systeem ("CRM-systeem") of een vergelijkbaar opvraagsysteem worden opgeslagen.

13.        Monitoring van toegangsgegevens en logbestanden

13.1.   Wij verzamelen ten behoeve van onze wettelijke belangen in de betekenis van art. 6 par. 1 lid f. van de DSGVO gegevens over iedere toegang tot de server waarop zich deze dienst bevindt (zogenaamde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip, verzonden hoeveelheid gegevens, een melding over het slagen van de oproep, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de Referrer URL (de daarvoor bezochte website), IP-adres en de aanvragende provider.

13.2.   Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. voor onderzoek naar misbruik en fraude) gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens die langer moeten worden opgeslagen om als bewijslast te kunnen dienen, worden niet gewist totdat het betreffende voorval volledig is opgehelderd.

14.        Online aanwezigheid in sociale media

14.1.   Wij onderhouden ten behoeve van onze wettelijke belangen in de betekenis van art. 6 par 1 lid f. van de DSGVO online aanwezigheid in sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de betreffende netwerken en platforms gelden de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitant.

14.2.   Voor zover in het kader van onze privacyverklaring niet anders aangegeven, verwerken wij de gegevens van gebruikers voor zover deze binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijvoorbeeld bijdragen leveren aan onze online aanwezigheid of ons een bericht sturen.

15.        Cookies & bereiksmetingen

15.1.   Cookies zijn gegevens, die door onze webserver of door webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker worden verzonden en daar worden opgeslagen om later weer te kunnen worden opgeroepen. Bij cookies kan er sprake zijn van kleine bestandjes of andere vormen van informatieopslag.

15.2.   Wij gebruiken "Session Cookies", die alleen voor de duur van het betreffende bezoek aan onze online aanwezigheid worden opgeslagen (bijv. voor het opslaan van uw inlogstatus of de winkelwagenfunctie, waarmee het gebruik van ons online aanbod überhaupt mogelijk wordt gemaakt). In een Session-Cookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer vastgelegd, een zogenaamde Session-ID. Bovendien bevat een cookie gegevens over de herkomst en de opslagduur. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Session-Cookies worden gewist, wanneer u het gebruik van ons online aanbod afsluit en u bijv. uitlogt of de browser sluit.

15.3.   Over het gebruik van cookies in het kader van gepseudonimiseerde bereiksmeting worden gebruikers in het kader van deze privacyverklaring geïnformeerd.

15.4.   Wanneer gebruikers niet willen, dat cookies op hun computer worden opgeslagen, worden ze verzocht de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Het uitsluiten van cookies kan tot gevolg hebben dat de werking van dit online aanbod wordt beperkt.

15.5.   U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, die bedoeld zijn voor bereiksmetingen en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/), de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

16.        Google Analytics

16.1.   Wij maken ten behoeve van onze wettelijke belangen (d.w.z. interesse in de analyse, de optimalisering en de commerciële exploitatie van ons online aanbod in de betekenis van art. 6 par. 1 lid f. van de DSGVO) gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

16.2.   Google is met de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd. Dit garandeert dat de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=A...).

16.3.   Google gebruikt deze informatie in onze opdracht, om het gebruik van ons online aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om aanvullende, met het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen van gebruikers worden gegenereerd.

16.4.   Wij gebruiken Google Analytics om de door binnen de reclamediensten van Google en haar partners getoonde advertenties alleen aan die gebruikers te laten zien, die ook werkelijk interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten, wat wordt bepaald aan de hand van de bezochte websites) hebben, die wij aan Google verstrekken (zgn. "Remarketing-", of "Google Analytics-doelgroepen"). Met behulp van de Remarketing-doelgroepen willen we ook garanderen, dat onze advertenties aansluiten bij de potentiële interesses van de gebruiker en niet storend werkt.

16.5.   Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-van de gebruiker door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte worden afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort.

16.6.   Het door de browser van de gebruiker verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen de opslag van de cookies door middel van de betreffende instelling in hu browsersoftware voorkomen. Gebruikers kunnen bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van het online aanbod gebaseerde gegevens naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de via de onderstaande koppeling beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

16.7.   Overige informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijkheden voor instellingen en bezwaar, gaat u naar de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Hoe Google gegevens gebruikt voor advertenties"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Informatie die door Google wordt gebruikt om u advertenties te laten zien beheren").

16.8.   Daarnaast worden persoonlijke gegevens na een periode van 14 maanden geanonimiseerd of gewist.

17.        Google Re-/marketingdiensten

17.1.   Wij maken ten behoeve van onze wettelijke belangen (d.w.z. interesse in de analyse, de optimalisering en de commerciële exploitatie van ons online aanbod in de betekenis van art. 6 par. 1 lid f. van de DSGVO) gebruik van de marketing- en remarketingdiensten ("Google-marketingdiensten") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

17.2.   Google is met de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd. Dit garandeert dat de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=A...).

17.3.   De Google-marketingdiensten stellen ons in staat advertentie advertenties voor en op onze website doelgerichter te laten zien, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen, die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Wanneer een gebruiker bijv. advertenties worden getoond voor producten waarvoor hij/zij op een andere website interesse heeft getoond, spreekt men van "Remarketing". Ten behoeve hiervan wordt bij het openen van onze website en websites van anderen waarop de Google-marketingdiensten actief zijn, direct een code uitgevoerd door Google en er worden zgn. (re)marketing-tags (onzichtbare grafische weergaven of code, ook wel "Web Beacons" of "webbakens" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie (d.w.z. een klein bestandje) opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt aangegeven, welke websites de gebruiker heeft bezocht, voor welke inhoud hij/zij interesse heeft getoond en op welke onderdelen van het aanbod hij/zij heeft geklikt. Daarnaast wordt technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod opgeslagen. Ook wordt het IP-adres van de gebruiker vastgelegd, waarbij we u in het kader van Google Analytics vermelden, dat de IP-adressen in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte worden afgekort en slechts in uitzonderingsgevallen in hun geheel naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar afgekort. Het IP-adres wordt niet met gegevens over de gebruiker uit andere onderdelen van Google samengevoegd. De hiervoor genoemde informatie kan door Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld. Wanneer de gebruiker aansluitend andere websites bezoekt, kunnen overeenkomstig zijn/haar interesses op hem/haar afgestemde advertenties worden getoond.

17.4.   De gegevens van de gebruiker worden in het kader van de Google-marketingdiensten gepseudonimiseerd worden verwerkt. D.w.z. dat Google de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet opslaat en verwerkt, maar de betreffende relevante gegevens in een gepseudonimiseerde gebruikersprofiel gerelateerd aan het cookie verwerkt. Dit betekent dat vanuit Google gezien, de advertenties niet voor een concreet identificeerbare persoon worden beheerd en getoond, maar voor de eigenaar van het cookie, onafhankelijk van het feit wie de eigenaar van het cookie is. Dit geldt niet, wanneer de gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegevens om deze gegevens zonder de pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketingdiensten over gebruikers verzamelde informatie wordt aan Google doorgestuurd en opgeslagen op de Google-servers in VS.

17.5.   Tot de door ons gebruikte Google-marketingdiensten behoort o.a. ook het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords, krijgt iedere AdWords-klant een andere "Conversion Cookie". Cookies kunnen daardoor niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de cookies verzamelde informatie dient ervoor, om conversiestatistieken samen te stellen voor AdWords-klanten, die voor Conversion Tracking hebben gekozen. AdWords-klanten krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en naar een met Conversion Tracking Tag uitgeruste pagina zijn doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

17.6.   Wij kunnen op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick" advertenties van andere partijen laten zien. DoubleClick gebruikt cookies, waarmee Google en partnerwebsites het weergeven van advertenties op basis van bezoeken van gebruikers op deze website of andere websites op het internet mogelijk maakt.

17.7.   Wij kunnen op basis van de Google-marketingdienst "AdSense" advertenties van andere partijen laten zien. AdSense gebruikt cookies, waarmee Google en partnerwebsites het weergeven van advertenties op basis van bezoeken van gebruikers op deze website of andere websites op het internet mogelijk maakt.

17.8.   Wij kunnen ook gebruik maken van de dienst "Google Optimizer". Google Optimizer geeft ons in het kader van zogenaamde "A/B Testings" de mogelijkheid om na te gaan, wat de impact is van verschillende wijzigingen op een website (bijv. wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, etc.). Voor deze testdoeleinden worden cookies geplaatst op de computer van de gebruiker. Daarbij worden alleen pseudonieme gegevens van de gebruiker verwerkt.

17.9.   Daarnaast kunnen we de "Google Tag Manager" inzetten, om de Google Analyse- en -marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

17.10. Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de webpagina: https://policies.google.com/technologies/ads, de privacyverklaring van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

17.11. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de op uw interesses afgestemde reclames door Google Marketing Services, kunt u de door Google beschikbaar gestelde instellingen en afmeldmogelijkheden gebruiken: https://adssettings.google.com/authenticated.

Op dit moment alleen voor Duitsland van toepassing

_____________________________________________________________

18.        Facebook, Custom Audiences en Facebook Marketing-diensten

18.1.   Binnen ons online aanbod maken wij op grond en ten behoeve van onze wettelijke interesse in de analyse, de optimalisering en de commerciële exploitatie van ons online aanbod gebruik van de zgn. "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of voor ingezetenen van de EU Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

18.2.   Facebook is met de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd. Dit garandeert dat de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...).

18.3.   Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook onder andere de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. "Facebook-advertenties") definiëren. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons getoonde Facebook-advertenties alleen aan die Facebook-gebruikers te laten zien, die ook werkelijk interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten, wat wordt bepaald aan de hand van de bezochte websites) hebben, die wij aan Facebook verstrekken (zgn. "Custom Audiences"). Met behulp de Facebook-pixel willen we ook garanderen, dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesses van de gebruiker en niet storend werkt. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we daarnaast de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoelen vaststellen, omdat we kunnen zien of gebruikers nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt ook naar onze website worden doorgestuurd (zgn. "Conversie").

18.4.   Bovendien gebruiken we bij de inzet van de Facebook-pixel de extra functie "uitgebreide vergelijking" (hierbij worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID's van gebruikers gebruikt) voor het genereren van doelgroepen ("Custom Audiences" of "Look Alike Audiences") die naar Facebook (gecodeerd) worden verzonden. Aanvullende informatie over "uitgebreide vergelijking":  https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).

18.5.   We gebruiken eveneens de procedure "Custom Audiences from File" van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de ontvangers van nieuwsbrieven in Facebook geüpload. Het uploaden vindt in gecodeerde vorm plaats. De upload is er alleen voor bedoeld, om ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. Wij willen hiermee garanderen, dat de advertenties aan die gebruikers worden getoond, die interesse hebben in onze informatie en diensten.

18.6.   De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijn voor gegevensverwerking van Facebook. Dienovereenkomstige algemene instructies over de weergave van Facebook-advertenties vindt u in de het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Bijzondere en meer gedetailleerde informatie over de Facebook-pixel en de werking daarvan vindt u in het helpcentrum van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

18.7.   U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Om in te stellen welke soorten advertenties u in Facebook te zien krijgt, kunt u de door Facebook beschikbaar gestelde pagina openen en daar de instructies voor de instelling van gebruiksgebaseerde advertenties opvolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze op alle apparaten, zoals PC of mobiele apparaten, van toepassing zijn.

18.8.   Tracking via de Facebook-pixel is op de website geactiveerd. Hier klikken om tracking te deactiveren

18.9.   U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, die bedoeld zijn voor bereiksmetingen en reclamedoeleinden ook via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/), de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

19.        Facebook Social Plugins

19.1.   Wij maken ten behoeve van onze wettelijke belangen (d.w.z. interesse in de analyse, de optimalisering en de commerciële exploitatie van ons online aanbod in de betekenis van art. 6 par. 1 lid f. van de DSGVO) gebruik van Social Plugins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, afbeeldingen of tekst) bevatten en zijn herkenbaar door één van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe achtergrond, de begrippen "Like", "Vind ik leuk" of een "Duim omhoog"-pictogram) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

19.2.   Facebook is met de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd. Dit garandeert dat de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...).

19.3.   Wanneer een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die zo'n plug-in bevat, met zijn/haar apparaat direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt direct door facebook naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door dit apparaat in het online aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen van gebruikers worden gegenereerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en wij informeren de gebruikers daarom alleen over de stand van onze kennis.

19.4.   Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie, dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Wanneer er sprake is van interactie tussen gebruikers en de plug-in, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of commentaar in te voeren, wordt de betreffende informatie door uw apparaat direct naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Wanneer een gebruiker geen Facebook-account heeft, is er toch een mogelijkheid dat Facebook zijn/haar IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts één geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

19.5.   Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruikers, vindt u in de informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

19.6.   Wanneer een gebruiker een Facebook-account heeft en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem/haar verzamelt en aan zijn/haar bij Facebook opgeslagen accountgegevens koppelt, moet hij/zij voorafgaande aan het gebruik van ons online aanbod uit Facebook uitloggen en de cookies wissen. In de Facebook-profielinstellingen vindt u meer instellingen en mogelijkheden voor bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze op alle apparaten, zoals PC of mobiele apparaten, van toepassing zijn.

20.        etracker

20.1.   Wij maken ten behoeve van onze wettelijke belangen (d.w.z. interesse in de analyse, de optimalisering en de commerciële exploitatie van ons online aanbod in de betekenis van art. 6 par. 1 lid f. van de DSGVO) gebruik van de analysedienst "etracker" van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Duitsland.

20.2.   Ook de door etracker verwerkte gegevens kunnen onder een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel van de gebruiker worden ondergebracht. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van cookies. Met de cookies is het mogelijk uw browser weer te herkennen. De met de etracker-technologie verzamelde gegevens worden zonder afzonderlijk afgegeven toestemming van de betreffende persoon niet gebruikt, bezoekers van onze website zijn niet persoonlijk identificeerbaar en de gegevens worden niet met persoonlijke gegevens samengevoegd. Daarnaast worden de persoonlijke gegevens alleen voor ons verwerkt, d.w.z. niet met persoonlijke gegevens die uit ander online aanbod zijn verzameld en hiermee samengevoegd.

20.3.   U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen toekomstige verzameling en opslag van uw gegevens. Om bezwaar te maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van uw bezoekersgegevens, kunt u via de onderstaande koppeling een Opt-Out-cookie van etracker ontvangen, dit zorgt ervoor dat in de toekomst geen bezoeksgegevens van uw browser door etracker worden verzameld en opgeslagen: http://www.etracker.de/privacy?et=418438-3

20.4.   Door de Opt-Out wordt een Opt-Out-cookie met de naam "cntcookie" door etracker geplaatst. Wist u dit cookie alstublieft niet zolang u wilt dat dit bezwaar van kracht blijft. Meer informatie vindt u in de bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens van etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

21.        Nieuwsbrief

21.1.   Met de volgende opmerkingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedures voor aanmelding, verzending en de statistische evaluatie alsmede uw recht van tegenspraak. Wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert, verklaart u akkoord te gaan met de ontvangst en de beschreven procedure.

21.2.   Inhoud van de nieuwsbrief: Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische boodschappen met commerciële informatie (hierna te noemen "Nieuwsbrieven") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Wanneer in het kader van aanmelding voor nieuwsbrieven deze inhouden concreet worden omschreven, zijn deze voor de toestemming van de gebruiker doorslaggevend. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

21.3.   Double-Opt-In en registratie: Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de zgn. Double-Opt-In-procedure. D.w.z. dat u na uw aanmelding een e-mail ontvangt, waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat niemand zich met een e-mailadres van iemand anders kan aanmelden. Aanmeldingen voor de nieuwsbrieven worden geregistreerd, om de aanmelding overeenkomstig de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Hiertoe behoren het opslaan van de tijdstippen van aanmelding en bevestiging en het IP-adres. Daarnaast worden wijzigingen in uw bij de dienstverlener voor de verzending van de nieuwsbrieven opgeslagen gegevens geregistreerd.

21.4.   Dienstverlener voor de verzending: de nieuwsbrieven worden verzonden door Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland, hierna "Dienstverlener voor verzending" genoemd. De bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens van de dienstverlener voor verzending kunt u hier nalezen: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/.

21.5.   Daarnaast kan de dienstverlener voor de verzending deze gegevens op basis van eigen informatie in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken voor het optimaliseren en verbeteren van de eigen diensten, voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De dienstverlener voor verzending gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrieven echter niet om deze zelf aan te schrijven of aan derden te verstrekken.

21.6.   Aanmeldgegevens: Om u voor de nieuwsbrief aan te melden, hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam op te geven, zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken.

21.7.   Succesmeting - De nieuwsbrieven bevatten een zgn. "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, die bij het openen van de nieuwsbrieven door de server van de dienstverlener voor verzending wordt opgeroepen. In het kader hiervan wordt technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en tijdstip verzameld. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de plaats waar het wordt opgeroepen (die met behulp van het IP-adres kan worden bepaald) of de tijdstippen. Voor de statistische evaluatie behoort ook dat wordt vastgesteld of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke koppelingen worden geklikt. Deze informatie kan om technische redenen echter aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echt noch ons streven, noch dat van de dienstverlener voor verzending om afzonderlijke gebruikers te monitoren. De evaluaties dienen er eerder toe, de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud op hen aan te passen of uiteenlopende inhoud die aansluit bij de interesses van onze gebruikers te verzenden.

21.8.   De verzending van de nieuwsbrieven en de succesmeting vinden plaats op basis van toestemming van de ontvanger overeenkomstig art. 6 par. 1 lid a, art. 7 van de DSGVO in samenhang met § 7 par. 2 nr. 3 van de UWG (de Duits wet betreffende oneerlijke concurrentie) of op basis van de wettelijke overeenkomstig § 7 par. 3 van de UWG.

21.9.   De registratie van de aanmeldingsprocedure gebeurt op basis van onze wettelijke belangen overeenkomstig art. 6 par. 1 lid f van de DSGVO en is bedoeld om de toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrieven te kunnen aantonen.

21.10. Annulering/bezwaar - Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen de ontvangst van onze nieuwsbrieven op ieder moment stopzetten, d.w.z. dat zij hun toestemmingen intrekken. Een koppeling voor het opzeggen van de nieuwsbrieven vindt u aan het einde van iedere nieuwsbrief. Daarmee vervallen tegelijkertijd uw toestemmingen voor succesmeting. Afzonderlijk bezwaar tegen de succesmeting is helaas niet mogelijk, in dat geval moet de volledig aanmelding voor de nieuwsbrieven worden geannuleerd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrieven, worden alle persoonlijke gegevens gewist, tenzij het bewaren hiervan wettelijk verplicht of gerechtvaardigd is, waarbij de verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot dit uitzonderingsdoel. Wij kunnen in het bijzonder de vervallen e-mailadressen tot drie opslaan op basis van onze wettelijke belangen voordat wij deze voor het doel van de verzending van nieuwsbrieven wissen, om de bij de aanmelding gegeven toestemming te kunnen aantonen. De verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot het doel van een mogelijk verweer tegen aanspraken. U kunt het wissen van deze gegevens voor uzelf aanvragen, wanneer tegelijk de daarvoor afgegeven toestemming voor verzending wordt bevestigd.

22.        Integratie van diensten en inhoud van derden

22.1.   Wij maken binnen ons online aanbod ten behoeve van onze wettelijke belangen (d.w.z. interesse in de analyse, de optimalisering en de commerciële exploitatie van ons online aanbod in de betekenis van art. 6 par. 1 lid f. van de DSGVO) gebruik van inhoud of diensten van externe aanbieders, deze inhoud en diensten, waarbij bijv. video's of lettertypes worden geïntegreerd (hierna uniform: "inhoud" genoemd). Dit houdt altijd in, dat de externe aanbieder van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kan waarnemen, omdat deze zonder IP-adres de inhoud niet naar de betreffende browser kan sturen. Het IP-adres is daarom een vereiste voor de weergave van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om dergelijke inhoud alleen te gebruiken, wanneer de betreffende aanbieder de IP-adressen alleen gebruik voor levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen bovendien de bovengenoemde Pixel Tags (onzichtbare grafische bestanden, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoelen. Door de "Pixel Tags" kan informatie, zoals bijvoorbeeld het bezoekersverkeer op de pagina's van de website worden geëvalueerd. De gepseudonimiseerde informatie kan verder in de vorm van cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, bezoekstijd en andere gegevens over het gebruik van ons online aanbod, en kunnen ook met vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

22.2.   De lijst hieronder biedt een overzicht van externe aanbieders en de door hen geleverde inhoud, naast koppelingen naar de betreffende privacyverklaringen, met daarin meer gedetailleerde gegevens over de verwerking van gegevens en, zoals eerder al aangegeven, de mogelijkheden voor bezwaar (zgn. Opt-Out):

Externe lettertypes van Google, LLC., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts gebeurt via het oproepen van een server bij Google (normaal gesproken in de VS). Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Landkaarten van "Google Maps" van de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
Video's van het platform "YouTube" van de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
In ons online aanbod zijn functies van Google+ geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer u in uw Google+-account bent ingelogd, kunt u door op de Google+-knop te klikken de inhoud van onze website koppelen aan uw Google+-profiel. Daardoor kan Google het bezoek aan onze pagina aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij attenderen u erop, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens en over het gebruik daarvan door Google+ ontvangen. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
In ons online aanbod zijn functies van Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Wanneer u in uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van onze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij attenderen u erop, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens en over het gebruik daarvan door Instagram ontvangen. Privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy/.  
Wij gebruiken Social Plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest"). Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een direct verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt daarbij protocolgegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, de adressen van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, datum en tijdstip van de toegang, de manier waarop u Pinterest gebruikt alsmede cookies. Privacyverklaring: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
In ons online aanbod kunnen functies van de dienst of het platform Twitter zijn geïntegreerd (Hierna "Twitter" genoemd). Twitter is een aanbod van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. De functies bevatten de weergave van onze bijdragen aan Twitter in ons online aanbod, de koppeling met ons profiel bij Twitter en de mogelijkheid tot interactie met de commentaren en de functies van Twitter, alsook om te meten of de gebruiker via de door ons bij Twitter getoonde advertenties bij ons online aanbod terecht komen (zgn. conversiemeting). Twitter is met de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd. Dit garandeert dat de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=A...). Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
Externe code van het JavaScript Framework "jQuery", beschikbaar gesteld door de externe aanbieder jQuery Foundation, https://jquery.org.

 

Stand: [20.08.2018]

© CARL KÜHNE KG (GmbH & Co.) 2018. Alle rechten voorbehouden